2015 Kwiecień

Kwiecień 2015


Zarząd  Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze w dniu
17 maja 2015 (niedziela) godzina 10.00 i 10.15 drugi termin.
Zebranie odbędzie się w gospodarstwie agroturystycznym pani Ewy Puciłowskiej Puciłki 26 koło Sokółki.
Program zebrania:
1.Otwarcie zebrania,
2.Wybór przewodniczącego zebrania,
3.Przyjecie programu zebrania,
4.Sprawozdanie z pracy Zarządu PSA za rok 2014,
5.Sprawozdanie finansowe za 2014 rok,
6.Udzielenie absolutorium Zarządowi PSA  za rok 2014,
7.Wybór komisji skrutacyjnej,
8.Wybór zarządu PSA,
9.Wybór Komisji rewizyjnej,
10.Podjecie uchwał,
11.Informacje o panach pracy nowego Zarządu,
12.Dyskusja,
13.Wolne wnioski
Po zebraniu impreza integracyjna oraz  zwiedzanie meczetu muzułmańskiego w Bohonikach.
Z uwagi na ważne sprawy dotyczące dalszej działalności  Stowarzyszenia prosimy o udział w zebraniu i potwierdzenie swojej obecności telefonicznie 782 395 145, lub mailowo : kuryly@poczta.onet.pl
Pod tym też numerem udzielamy informacje o sposobie dojazdu do Puciłek, plan dojazdu w załączeniu
Prosimy też członków zalegających ze składkami członkowskim, o uregulowanie zaległości.
Serdecznie zapraszamy Zarząd PSA.

Planeta idei turystycznych w obszarze pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy

Ponad 90 przedstawicieli samorządów oraz organizacji turystycznych i pozarządowych działających w branży turystycznej w Polsce, na Białorusi i Ukrainie uczestniczyło w projekcie

„Planeta idei – transgraniczny transfer wiedzy w obszarze pozyskiwania inwestycji dla rozwoju turystyki przygranicznej”

Personel odpowiedzialny za aktywizację i rozwój turystyki doskonalił swoje kompetencje z zakresu:

źródeł finansowania turystyki w perspektywie 2014 -2020, warsztatów pisania wniosków aplikacyjnych i zarządzania projektami, tworzeniu transgranicznych produktów turystycznych, rozwijaniu współpracy sieciowej, tworzenia kampanii promocyjnych w turystyce, systemów informacyjnych i narzędzi komunikacji współczesnego marketingu, uregulowań prawnych w zakresie realizacji projektów w krajach partnerskich.

Uczestnicy również odbyli wizyty w krajach partnerskich PL-BY-UA, zapoznając się z potencjałem regionów i możliwościami współpracy. W trakcie spotkań i wizyt powstały już koncepcje przyszłych partnerstw i wspólnych projektów uczestników, którzy są otwarci na nowe kontakty.

Etapem podsumowującym projekt jest wydanie publikacji w wersji trzyjęzycznej z  dobrymi praktykami tworzenia i realizacji projektów transgranicznych oraz wydanie map potencjału turystycznego Podlasia Grodzieńszczyzny i Wołynia.

Zapraszamy do zapoznania z bazą podmiotów zainteresowanych współpracą www.i-planeta.eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Biuro Projektu
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w Białymstoku

Nowy_znak_i_2Już niedługo – przed długim weekendem majowym w Muzeum Ziemi Sokólskiej oficjalnie otworzony zostanie Punkt Informacji Turystycznej, planowane jest również uruchomienie portalu internetowego z informacjami dla turystów odwiedzających sokólszczyznę. Zapraszamy do turystów do zapoznania się z jego ofertą, a usługodawców do przekazywania ulotek i materiałów promocyjnych z ofertą turystyczną.