Planeta idei turystycznych w obszarze pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy

Ponad 90 przedstawicieli samorządów oraz organizacji turystycznych i pozarządowych działających w branży turystycznej w Polsce, na Białorusi i Ukrainie uczestniczyło w projekcie

„Planeta idei – transgraniczny transfer wiedzy w obszarze pozyskiwania inwestycji dla rozwoju turystyki przygranicznej”

Personel odpowiedzialny za aktywizację i rozwój turystyki doskonalił swoje kompetencje z zakresu:

źródeł finansowania turystyki w perspektywie 2014 -2020, warsztatów pisania wniosków aplikacyjnych i zarządzania projektami, tworzeniu transgranicznych produktów turystycznych, rozwijaniu współpracy sieciowej, tworzenia kampanii promocyjnych w turystyce, systemów informacyjnych i narzędzi komunikacji współczesnego marketingu, uregulowań prawnych w zakresie realizacji projektów w krajach partnerskich.

Uczestnicy również odbyli wizyty w krajach partnerskich PL-BY-UA, zapoznając się z potencjałem regionów i możliwościami współpracy. W trakcie spotkań i wizyt powstały już koncepcje przyszłych partnerstw i wspólnych projektów uczestników, którzy są otwarci na nowe kontakty.

Etapem podsumowującym projekt jest wydanie publikacji w wersji trzyjęzycznej z  dobrymi praktykami tworzenia i realizacji projektów transgranicznych oraz wydanie map potencjału turystycznego Podlasia Grodzieńszczyzny i Wołynia.

Zapraszamy do zapoznania z bazą podmiotów zainteresowanych współpracą www.i-planeta.eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Biuro Projektu
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w Białymstoku